fbpx

Svartvasselva

Svartvasselva kraftverk SUS ønsker benytte vannfallet i Svartvasselva i Hammarøy kommune i Nordland fylke til kraftproduksjon.
Det søkes om å utnytte et fall på 120 meter fra planlagt inntak ved utløp Svartvatnet kote 134 og ned til kraftstasjonen med utløp kote 14. Ved planlagt inntak utgjør nedbørsfeltet til Svartvasselva 51,9 km² og middelvannføringen er her beregnet til 2,38 m³/s. Vannveien planlegges i ei 1900 m lang rørgate på nordsiden av elva. Rørgata vil følge eksisterende traktorvei opp til Svartvatnet på nesten hele strekningen.
Selv om inntaket planlegges ved utløp Svartvatnet er det ikke snakk om magasinering av vann. Beregnet produksjon er 14,4 GWh og kraftverket planlegges med installert effekt på 4,9 MW.

Teknisk informajson

Brutto fallhøyde (m) 120
Lengde rørgate(m) 1900
Effekt (MW) 4,9
Produksjon (GWh/år) 14,4
Minstevannsføring 290 l/s (1.4-30.9)160 l/s resten av året

Go top