Tinfos krafthandel

Tinfos Nett

Tinfos innehar områdekonsesjon begrenset til området i nær tilknytning til kraftproduksjonen ved Tinfos I og Tinfos II.

Tinfos innehar også egen anleggskonsesjon for kraftledningen mot Tveiten Syd og Tunga Gård. Tinfos er underlagt inntektsrammeregulering fra NVE for sitt distribusjonsnett og regionalnett.

Elsikkerhet – DLE

Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av nettselskapene. Deres oppgave er å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak. Nettselskapene er pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområde. DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet, og utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Kraft

Tjenester og vilkår

De nye AMS-målerne for Norge kommer med HAN (Home Area Network) port der måleren kan, om kunden ønsker, sende ut data om nåverdier for effektuttaket (kW), energiforbruket (kWh) og strøm- (A) og spenningsforhold (V). HAN-porten er som standard stengt, og du må aktivt åpne den. Dersom du ønsker at Tinfos skal åpne for informasjonsstrøm ut av HAN-porten, ta kontakt med oss.

HAN-port – smartmåler samtykkeerklæring (PDF)

Nettleievilkårene regulerer forholdet mellom Tinfos som leverandør av nettjenester og deg som bruker av nettjenestene.

Nettleievilkår for næringskunder (PDF).

Nettleievilkår for privatkunder (PDF).

Arbeid ved PC, bilde

Elhub

Elhub er en felles portal for nettselskaper og kraftleverandører i Norge, som gjør at vi får et enklere og mer effektivt kraftmarked for strømkundene. All produksjon og forbruk på alle målepunkter i Norge lagres i Elhub. Du som sluttbruker kan logge deg inn i Elhub via din kraftleverandørs nettside. Du kan da se, kontrollere og gi tilgang til egne data lagret i Elhub.

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Bjarne
Bjarne Berge
Kraftverkssjef
Marita
Marita Nordbø Eriksen
Økonomisjef