Natur i Tinfos

Bærekraft og samfunnsansvar

Vi er overbevist om at næringslivets aktive deltakelse er avgjørende for at verden skal lykkes med å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi formalisert våre forpliktelser gjennom medlemskap i verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft – UN Global Compact.

Foss

Våre forpliktelser

UN Global Compacts 10 prinsipper og FNs 17 bærekraftsmål staker ut retningen for et ansvarlig og bærekraftig næringsliv.

Vi forplikter oss til å levere årlige bærekraftsrapporter hvor vi synliggjør hvordan vårt arbeid med bærekraftsmålene og de ti prinsippene går.

Ved hjelp av vesentlighetsanalyse utført av uavhengig tredjepart, har Tinfos identifisert hvilke bærekraftsområder som er viktigst for våre interessenter, og hva vi må vektlegge i vår bærekraftsrapportering fremover.

Kraft

Vår integritet og vårt ansvar

Når vi bygger, drifter og vedlikeholder kraftverk tar vi utgangspunkt i at våre aktiviteter skal være bærekraftige og resultere i positive effekter for miljø, mennesker og lokalsamfunn i de landene vi gjennomfører prosjekter.

I alle aktiviteter og prosesser opptrer vi med integritet og ansvarlighet med etablerte etiske prinsipper som rettesnor.

Tinfos medarbeidere

Vår kvalitetserklæring

Tinfos gjør bærekraftig vannkraft lønnsomt for våre kunder, samtidig som vi ivaretar vårt samfunnsansvar i alle våre aktiviteter.

For å lykkes, jobber vi systematisk og målrettet med kvalitet som en del av vår virksomhet, og bygger et ledelsessystem for kvalitet i henhold til ISO 9001:2015.

Vi identifiserer muligheter og risiko i hvert prosjekt, og etablerer og følger opp tiltak som gjør oss i stand til å redusere eller fjerne risikofaktorer for mennesker, miljø og økonomisk lønnsomhet.

Kvalitet i Tinfos

2022
Kvalitetspolicy (PDF)
FN bærekraftsmål

Vår tilnærming til FNs bærekraftsmål

Gjennom vår etablering av fornybar vannkraft bidrar vi til den globale endringen mot en mer mangfoldig og renere energifremtid.

Ved hjelp av vesentlighetsanalyse utført av uavhengig tredjepart, har Tinfos identifisert hvilke bærekraftsområder som er viktigst for våre interessenter, og hva vi må vektlegge i vår bærekraftsrapportering fremover.

Vi har etablert målsetninger for bærekraft og samfunnsansvar i Tinfos med utgangspunkt i vesentlighetsanalysen og FNs 17 bærekraftsmål.

ESG og bærekraft

2024
2023 Sustainability report
2023
Bærekraftspolicy (PDF)
2022
Tinfos ESG Objectives (PDF)
2022
Etiske retningslinjer (PDF)
2021
ESG Leverandørerklæring (PDF)
2023
Redegjørelse jfr. Åpenhetsloven 2023
2023
Policy for virksomhetsstyring i Tinfos AS
Overvåkning

Helse, Miljø og Sikkerhet

I Tinfos setter vi sikkerhet og helse først. Vi tilrettelegger våre aktiviteter med sikte på å unngå skade på mennesker, materiell og miljø.

Vi har som målsetting at ingen skader seg på våre byggeplasser, hverken våre egne ansatte eller ansatte hos entreprenører som utfører arbeid for oss.

Vi følger arbeidsmiljøloven som sammen med internkontrollforskriften inneholder krav til egenaktivitet når det gjelder systematisk HMS-arbeid.

For å sikre at hensynet til helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt i Tinfos, utføres det systematiske HMS-arbeidet i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter/tillitsvalgte.

Helse, Miljø og Sikkerhet

2024
HMS Årsrapport 2023
2022
HMS Policy (PDF)

Varsling om brudd på etiske retningslinjer

Åpenhet er en forutsetning for motivasjon, tillit og trygghet i Tinfos – vi verdsetter tilbakemeldinger fra ansatte og samfunn.

Denne varslingskanalen er for ansatte, konsulenter, leverandører og andre berørte som i forbindelse med Tinfos’ aktiviteter har observert upassende, krenkende eller mistenkelig oppførsel, eller handlinger som bryter med våre etiske retningslinjer.

Alle varslinger via denne kanalen blir behandlet konfidensielt, og det er mulig å varsle anonymt.

Vann og stein

Hjelp oss til å bli bedre

Observerer du hendelser i forbindelse med våre aktiviteter du mener bryter med etablerte vedtak, regelverk eller tillatelser?

Send en bekymringsmelding slik at vi får undersøkt forholdet.

Personvern

2022
Personvernerklæring (PDF)

Our experience is that Tinfos puts high emphasis on ESG and sustainability. They listen to our inputs and are receptive. We experience Tinfos as being sustainable in its business practices, with general recognition of this importance across the organization. Tinfos’s high emphasis on ESG coincides with ours, so they are a great partner for us.

Anette Brådland, Cadre

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Asgeir Drugli
Asgeir Drugli
Bærekraftsdirektør