Tinfos publiserer sin første rapport om bærekraft

Tinfos er overbevist om at næringslivets aktive deltakelse er avgjørende for at verden skal lykkes med å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi i løpet av 2021 formalisert vårt ansvar gjennom medlemskap i verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft – UN Global Compact. En av våre forpliktelser er å levere årlige rapporter om vårt bærekraftsarbeid.

Vår forretningsmodell er å gjøre bærekraftig vannkraft lønnsomt for våre kunder og interessenter, samtidig som vi skaper verdier for miljø og samfunn. Dette forplikter; og gjennom publisering av rapporten på våre nettsider gir Tinfos innsyn til våre interessenter og andre som måtte være opptatt av hvordan Tinfos jobber med bærekraft.

– Vi er stolte over å kunne presentere våre resultater i vår første rapport om bærekraft, sier administrerende direktør Øyvind Frydenberg. – Tinfos har gjennom dette tatt sine første skritt mot en integrert og systematisk tilnærming for å kunne dokumentere og rapportere ESG og bærekraftig fornybarsatsing. Vårt arbeid med rapportering av bærekraft har bare så vidt begynt, og etter hvert som vi erverver ny kunnskap sikter vi mot å kunne etablere mer spesifikke målsetninger som vi kan rapportere på i årene som kommer, forteller han.

Et utvidet perspektiv på bærekraft

I Norge har myndighetene lenge satt strenge krav til konsekvensanalyser for miljø og samfunn, gjennom konsesjonsprosessene i forkant av etablering av nye vannkraftverk. Dette har gitt vannkraftbransjen både bevissthet og kompetanse på hvilke påvirkninger og risikoer vi utsetter natur og miljø for når vi bygger kraftverk – og ikke minst til hvilke tiltak som skal til for å forhindre eller minimere skadeomfanget fra utbyggingen. De norske reglene for arbeidsliv har sørget for at forhold knyttet til sosial dumping, HMS og sikkerhet på arbeidsplassen har vært et prioritert område.

Alt dette er viktig kunnskap som Tinfos tar med seg når vi nå skal bygge kraftverk i andre land, sier selskapets bærekraftsdirektør, Asgeir Drugli. – Samtidig er det slik at nye problemstillinger dukker opp, som vi ikke så ofte ser når vi bygger kraftverk i Norge. Blant annet setter ivaretakelse av menneskerettigheter i leverandørkjeden krav til både forebyggende aktiviteter og kontrolltiltak. Korrupsjonsrisiko må kartlegges og evalueres, og vi må i større grad forsikre oss om at hensynet til arbeidsbetingelser, helse og sikkerhet ivaretas for de som jobber på våre byggeplasser, da kulturen for HMS-tiltak kan være annerledes ute enn her hjemme i Norge.

I mai 2021 sluttet Tinfos seg til verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft – UN Global Compact og deres 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Gjennom dette tiltaket har Tinfos forpliktet seg til å levere årlige rapporter om arbeidet med, og resultatene fra, de fire nevnte temaene via en bærekraftsrapport.

Sammen med vår egen vesentlighetsanalyse, utført i dialog med våre viktigste interessenter, har vårt medlemskap i UN Global Compact det siste året utvidet vårt perspektiv på bærekraft og vært en katalysator for våre prosjektforberedelser i utlandet, sier Drugli.

Kravene til rapportering på bærekraft øker

Kravene til rapportering på bærekraft øker, også for små og mellomstore selskaper, da mekanismer som for eksempel EU-Taxonomien gjør at markedet i stadig større grad etterspør bærekraftsinformasjon. Tilgangen på gunstige finansieringsordninger følges også gjerne av krav til dokumentasjon på bærekraftige aktiviteter og arbeidsmetodikk.

Denne utviklingen merker vi allerede i Tinfos, bekrefter Asgeir Drugli. – Våre kunder, partnere og banker etterspør stadig oftere data om bærekraft, og det er derfor både naturlig og nyttig for oss å kunne vise til en strukturert sammenfatning av vårt arbeid med miljø, samfunn, virksomhetsstyring og økonomi i en samlet bærekraftsrapport. Samtidig ser vi at kravene til ikke-finansiell rapportering øker også i Norge.

Fra før stiller både regnskapsloven og likestillingsloven krav til ikke-finansiell rapportering. Nå trer Åpenhetsloven i kraft fra 1. juli 2022. Den skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre tilgang til informasjon fra rapportering og vurderinger. I 2023 vil trolig CSRD (Corporate Sustainablity Reporting Directive) slå inn I EU, og selv om ikke regelverket adopteres med det første i Norge, levner det liten tvil om at dette vil påvirke etterspørselen etter bærekraftsdata. Rapporteringskrav i CSRD vil inkludere krav til rapportering av vesentlige bærekraftstema, klimagassutslipp og klimarisiko.

– Vi er fornøyde med å være i gang sier administrerende direktør Øyvind Frydenberg. – De økte kravene fra våre viktigste kunder og interessenter stiller forventninger til Tinfos som vi akter å leve opp til fremover. Bærekraftsrapporten er ett av flere ledd i dette arbeidet, avslutter Øyvind Frydenberg.

2022
Tinfos sustainability report 2021