fbpx

Saltdal

Valken

Valken kraftverk i Saksenvikelva i Saltdal kommune, Nordland:
Saksenvik Kraft AS planlegger Valken kraftverk, som skal utnytte fallet mellom kote 330 og 120 i Saksenvikelva. Med en brutto fallhøyde på 210 m vil kraftverket bli etablert med en effekt på 9,9 MW og en årsproduksjon på 29 GWh. Vannveien er planlagt i fjell på hele strekningen og blir totalt ca. 1700 m lang

Saltdal

Saksenvik

Saksenvik vannkraftverk bestående av turbin/aggregat med installert effekt på 2,5 MW, med fundamenter, ledninger, transfor¬matorer, reguleringsanlegg, rørgater, kraftstasjon og andre innretninger i samsvar med nærmere beskrivelse gitt i forbindelse med NVEs konsesjon i medhold av vannressursloven, meddelt 19.11.2004. Kraftverket er planlagt med inntak på kote 50 og kraftstasjon på kote 10. Rørtrase på 530 meter og en produksjon på ca. 5,6 GWh

Go top