fbpx

Hareima

Hareima kraftverk planlegger å utnytte et bruttofall på 497 m fra inntak kote 530 ned til kraftstasjon kote 33. Ved planlagt inntak utgjør nedbørsfeltet til Hareima 14 km2 og middelvannføringen er her beregnet til 1,11 m3/s. Vannveien planleggs i en 1.150 m lang rørgate nedgravd på østsiden av elva, samt 120 m åpen utløpskanal fra kraftstasjonen. Det er ikke snakk om magasinering av vann. Beregnet produksjon for normal år er 25 GWh. Maks/Minimum slukeevne planlegges å bli hhv. 0,2 m3/s og 2,2 m3/s.

Go top