Dyrkolbotn kraftverk

Botnaelva ligger i Dyrkolbotn i Lindås kommune. Utbygger er Nipo Kraft AS som leier fallrettighetene av grunneiere. Terrenget i nedre del av berørt område er bratt og ikke brukt som friluftsområde. Elva har utløp fra Botnavatnet på kote 350 og renner videre nedover Romarheimsdalen og ender ut i Osterfjorden.
Inntaksdammen vil ligge nedsprengt i terrenget og vil være tildekt av stedlig vegetasjon. Røregata vil bli nedgravd på østsiden av elven, og vil hovedsaklig ligge langs kommunal vei. Stasjonen vil ligge like nedenfor nåværende E39, men vil ligge avsides når den nye E39 tas i bruk. Stasjonen vil bli utformet slik at den står i stil med andre bygg i området.
Med et fall på 132 meter, vil Nipo Kraft AS installere en Peltonturbin med installert effekt på 2,8 MW, noe som vil gi en årsproduksjon på om lag 10,8 GWh. Det er planlagt slepp av minstevannføring på 100 l/s, noe over alminnelig lavvannføring.

Teknisk informasjon

Brutto fallhøyde (m) 132
Lengde rørgate(m) 985
Effekt (MW) 2,7
Produksjon (GWh/år) 10,8
Minstevannsføring (m³/s) 100

Go top